مزخرف ( گفت و شنود )

نامه الکترونیک

گفت: عضو سابق و فراری دفتر تحکیم وحدت خطاب به سایر گروه های اپوزیسیون گفته است بیائید تصمیم بگیریم که بیشتر از این مزخرف نگوئیم و آرزوهای خود را در قالب خبر به خورد هم ندهیم.
گفتم: حرف بدی نزده! حالا چرا به فکر افتاده که دیگر نباید مزخرف بگوید؟
گفت: او می گوید؛ مگر از 75 میلیون جمعیت ایران چندهزار نفر آنها طرفدار اپوزیسیون هستند که روز و شب در سایت های خود از نارضایتی مردم و علاقه آنها به اپوزیسیون حرف می زنیم و خبر می نویسیم؟!
گفتم: شنیده ام یکی دیگر از ضد انقلابیون فراری حرف او را تائید کرده و خطاب به وی نوشته است؛ دروغ های اپوزیسیون درباره ایران فقط به نفع کیهان تمام می شود.
گفت: چرا؟! چطور مگر؟!
گفتم: نوشته اگر مزخرف نگوئیم ستون گفت و شنود کیهان تعطیل می شود!

/ 0 نظر / 7 بازدید